Värdeflödesanalys

Värdeflöde är ett ord som inkluderar aktiviteter av alla de slag i ett tillverkningsflöde för både produkter och tjänster som säljs, hela vägen från råvara till slutkund. Värdeflöde har sitt ursprung i ”Lean” som är en utvecklingsstrategi som går ut på att identifiera faktorer som är icke-lönsamma för slutkunden. I begreppet ryms inte enbart det ekonomiska värdet utan även kvalité och vilket värde/nytta tjänsten eller produkten har för kunden. Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att få syn på helheten av ett värdeflöde för en tjänst eller för en produkt. I värdeflödesanalysen så kan man få syn på effektiviseringar som skulle kunna göras i tillverkningsflödet.

I Lean så finns det åtta olika ”slöserier” som går att upptäcka med en värdeflödesanalys och dessa är omarbete, väntan, outnyttjad kreativitet, överarbete, onödiga rörelser, lager, överproduktion och transporter. I en värdeflödesanalys är det enbart intressant att peka ut förbättringar som har en betydelsefull förbättrande effekt på hela flödet.

Något som också är viktigt med en värdeflödesanalys är att man inte är intresserad av att bota enbart symptomen utan man vill få fatt på de bakomliggande orsakerna till symptomen och hur dessa kan förändras.

Hur en värdeflödesanalys går till

Aktiviteter inom hela flödet analyseras och delas sedan upp i tre stycken kategorier:
– Aktiviteter som är värdeskapande
– Aktiviteter som inte är värdeskapande men är nödvändiga
– Aktiviteter som inte är värdeskapande och är eliminerbara.

Det första man gör som åtgärd efter analysen är att eliminera alla aktiviteter inom den sista kategorin. Efter det så kommer aktiviteterna inom kategori två att börja analyseras noggrannare och man gör en plan för hur dessa aktiviteter ska kunna elimineras så småningom. Det man vill med värdeflödesanalysen är att hitta aktiviteter som gör att det blir stopp i flödet eftersom stopp innebär väntetid som är slöseri.